ބޯޓެއް ފެންމައްޗަށް ނަގައި، ތަރައްގީ ކުރީ ބޮޑު ބީޗެއް

އެ ޒުވާނުންނަކީ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތުގައި ނަމޫނާއެކެވެ. ތަފާތު އެކި މުނާސަބަތުތަކާ ދިމާކޮށް، އެކި ހަރަކާތްތައް އެ ޒުވާނުން ހިންގައެވެ. އިޖުތިމާއީ ރޫހު އާލާ ކުރުމަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް މިހާރު ވެސް އެ މީހުން ކުރަމުންދެއެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ގއ. ވިލިނގިލީ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި ބީޗެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެ ޒުވާނުން ފެށި މަސައްކަތެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އެ ޒުވާނުން ވަނީ ކުރި...


ރިޕޯޓް

ފޮޓޯއިން

ހުވަދޫއިން

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި