ތިނަދޫ ފަޅުކުމުން، ވެއްޓުނީ ކޮވިޑަށް ވުރެ ދަށް ހާލަތަކަށް: ނަޝިދު

ސުވަދީބުގެ ދުވަސްވަރު ނާސިރުގެ ސަރުކާރުން ތިނަދޫ ފަޅުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކޮވިޑަށްވުރެ ދަށަށް ދިޔަ ކަމަށް ރައްޔިންތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސަރުކާރުން ތިނަދުއަށް އަރާ، އެރަށް ފަޅުކުރުމުން ޖެހިގެން އައި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔަ ކަމަށެވެ. "ހުވަދު އަތޮޅަށް ނުވަތަ ތިނަދުއަށް، މާލޭގެ ސަރުކާރުން އަރާ ތިނަދޫ ފަޅުކުރުމަށްފަހު، ދެން ވިދިގެން އައި އަނެއް އަހަރު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ...

ހުވަދު އަތޮޅަށް ކިޔާ އެންމެ މުސްކުޅި ނަމަކީ ”ސުވަދުންމަތި“

ސުވަދުންމަތި، މިއީ 1194 އަހަރު ލިޔެވުނު އިސްދޫ ލޯމާފާނުގައި ހުވަދު އަތޮޅަށް ކިޔާގޮތެވެ. “ސުވަ" މި ބަސް މުސްކުޅި ދިވެހި ބަހުގައި "ކިތަންމެ، ބައިވަރު، އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ" މާނައިގައި ބޭނުން ކުރެއެވެ. ސުވަދުންމަތި، މި ނަމުގެ މާނައެއްކަމުގައި ވިސްނެނީ ބައިވަރު ރަށްރަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އަތޮޅު ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ބައިގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ތާރީހީ އެންމެ މުސްކުޅި ލިޔުމުން މި އަތޮޅަށް ކިޔާ އެންމެ މުސްކުޅި ނަމަކީ "ސުވަދުންމަތި"އެވެ. މި ނަން ފަހަކަށް އައިސް "ސުވަދޫ" މިހެން ވެސް ކިޔައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން "ހުވަދުންމަތި" އަދި "ހުވަދޫ" މިހެން ކިޔަންފެށީއެވެ. ފެނުން މައްޗަށް އަރައި، ހިކިފަސް ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ބަލާ 226 ރަށް ހުވަދު އަތޮޅުގައި އޮވެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ 18...

ރިޕޯޓް

ފޮޓޯއިން

ހުވަދޫއިން

މީހުން

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި