ހުވަދު އަތޮޅަށް ކިޔާ އެންމެ މުސްކުޅި ނަމަކީ ”ސުވަދުންމަތި“

ސުވަދުންމަތި، މިއީ 1194 އަހަރު ލިޔެވުނު އިސްދޫ ލޯމާފާނުގައި ހުވަދު އަތޮޅަށް ކިޔާގޮތެވެ. “ސުވަ" މި ބަސް މުސްކުޅި ދިވެހި ބަހުގައި "ކިތަންމެ، ބައިވަރު، އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ" މާނައިގައި ބޭނުން ކުރެއެވެ. ސުވަދުންމަތި، މި ނަމުގެ މާނައެއްކަމުގައި ވިސްނެނީ ބައިވަރު ރަށްރަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އަތޮޅު ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ބައިގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ތާރީހީ އެންމެ މުސްކުޅި ލިޔުމުން މި އަތޮޅަށް ކިޔާ އެންމެ މުސްކުޅި ނަމަކީ "ސުވަދުންމަތި"އެވެ. މި ނަން ފަހަކަށް އައިސް "ސުވަދޫ" މިހެން ވެސް ކިޔައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން "ހުވަދުންމަތި" އަދި "ހުވަދޫ" މިހެން ކިޔަންފެށީއެވެ. ފެނުން މައްޗަށް އަރައި، ހިކިފަސް ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ބަލާ 226 ރަށް ހުވަދު އަތޮޅުގައި އޮވެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ 18...

ހުވަދު އަތޮޅަށް ކިޔާ އެންމެ މުސްކުޅި ނަމަކީ ”ސުވަދުންމަތި“

ސުވަދުންމަތި، މިއީ 1194 އަހަރު ލިޔެވުނު އިސްދޫ ލޯމާފާނުގައި ހުވަދު އަތޮޅަށް ކިޔާގޮތެވެ. “ސުވަ" މި ބަސް މުސްކުޅި ދިވެހި ބަހުގައި "ކިތަންމެ، ބައިވަރު، އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ" މާނައިގައި ބޭނުން ކުރެއެވެ. ސުވަދުންމަތި، މި ނަމުގެ މާނައެއްކަމުގައި ވިސްނެނީ ބައިވަރު ރަށްރަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އަތޮޅު ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ބައިގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ތާރީހީ އެންމެ މުސްކުޅި ލިޔުމުން މި އަތޮޅަށް ކިޔާ އެންމެ މުސްކުޅި ނަމަކީ "ސުވަދުންމަތި"އެވެ. މި ނަން ފަހަކަށް އައިސް "ސުވަދޫ" މިހެން ވެސް ކިޔައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން "ހުވަދުންމަތި" އަދި "ހުވަދޫ" މިހެން ކިޔަންފެށީއެވެ. ފެނުން މައްޗަށް އަރައި، ހިކިފަސް ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ބަލާ 226 ރަށް ހުވަދު އަތޮޅުގައި އޮވެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅެނީ 18...

ރިޕޯޓް

ފޮޓޯއިން

ހުވަދޫއިން

މީހުން

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި