ހުވަދޫ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީގެ އެންމެ ކުރީގައި ޔައުގޫބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރައްވާ 8 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރަކަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުން، ހުވަދޫ އަތޮޅުގެ 8 ދާއިރާގެ މެމްބަރުންގެ ތެެރެއިން ޔައުގޫބު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު 77 ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އޭނާއާ އެންމެ ކައިރިން ވާދަ ކުރައްވަނީ ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޒާހިރެވެ. އޭނާ ވަޑައިގެންނެވީ 76 ޖަލްސާއަށެވެ. ހުވަދޫ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީގެ ފުލަށް މިދިޔަ އަހަރު ގޮސްފައި ވަނީ ވިލިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިންނެވެ. އޭނާ ވަޑައިގެންނެވީ 62 ޖަލްސާއަށެވެ. ސައުދު މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ 15 ދުވަހުގެ ތެރެއިން، 14 ދުވަހު ހުންނެވީ ސަލާމުގައެވެ....

ހުވަދޫ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީގެ އެންމެ ކުރީގައި ޔައުގޫބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރައްވާ 8 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރަކަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުން، ހުވަދޫ އަތޮޅުގެ 8 ދާއިރާގެ މެމްބަރުންގެ ތެެރެއިން ޔައުގޫބު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު 77 ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އޭނާއާ އެންމެ ކައިރިން ވާދަ ކުރައްވަނީ ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޒާހިރެވެ. އޭނާ ވަޑައިގެންނެވީ 76 ޖަލްސާއަށެވެ. ހުވަދޫ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީގެ ފުލަށް މިދިޔަ އަހަރު ގޮސްފައި ވަނީ ވިލިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިންނެވެ. އޭނާ ވަޑައިގެންނެވީ 62 ޖަލްސާއަށެވެ. ސައުދު މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ 15 ދުވަހުގެ ތެރެއިން، 14 ދުވަހު ހުންނެވީ ސަލާމުގައެވެ....

ރިޕޯޓް

ފޮޓޯއިން

ހުވަދޫއިން

މީހުން

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި