ޒުވާނަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި ވިލިނގިލީގައި އަނެއްކާވެސް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް

ގއ. ވިލިނގިލީ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި، ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް އަނެއްކާވެސް އެ ރަށުގައި ހިނގައިފިއެވެ. ވިލިނގިލީގައި ހިއްކި ބިމުގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް، ކަރަންޓް ޖެހި ހާލު ދަރަވެފައި ވަނީ ގއ. ވިލިނގިލި ފެހިވިލާގެ، އަހްމަދު މުފީދުއެވެ. ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ފެނަކައިން ބުނަނީ އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އާއިލާއިން ބުނަނީ...


ޒުވާނަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި ވިލިނގިލީގައި އަނެއްކާވެސް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް

ގއ. ވިލިނގިލީ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި، ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް އަނެއްކާވެސް އެ ރަށުގައި ހިނގައިފިއެވެ. ވިލިނގިލީގައި ހިއްކި ބިމުގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކަރަންޓް...


ރިޕޯޓް

ފޮޓޯއިން

ހުވަދޫއިން

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި