ަހުވަދޫ.ކޮމް

މިއީ ހުވަދޫގެ އުފެއްދުމެކެވެ. މި އަތޮޅަށް އުފަން ދަރިންގެ ފަންނުން މުއްސަނދިވެފައިވާ ވިއުގައެކެވެ. ބޭނުމަކީ އަތޮޅު ހުޅުވާލަދިނުމެވެ. ވިސްނުމާއި ހިލްމުން އަތޮޅުގެ މަންފާއަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ތަފާތެއް ނުކުރާނަމުއެވެ. ހަމަހަމަކަމާއެކު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ވާހަކަ ގެނެސްދޭނަމެވެ. ކިޔައިދޭނަމެވެ. މަގު ކޮށައިދޭނަމެވެ. ކަސިޔާރުވެގެންދާނަމަ، ހަމަމަގަށް އަޅުވައިދޭށެވެ.