އަހުމަދު މުހައްމަދު

އަހުމަދު މުހައްމަދު

ނިލަންދޫ ސްކޫލުގައި ހަތަރު ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލުގައި އިމާރާތްކުރާ ހަތަރު ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު މެންދުރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިކްލާސްރޫމްތައް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވީއަވާ އިންވެސްޓްމަންޓްއާއެވެ....

ނިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

2018 ވަނަ އަހަރު ނިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެސްކޫލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 19...

ކަޅެހިގިއްލާ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ގދ ކަޅެހިގިއްލާ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނަޑެއްލާ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ނަޑެއްލާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ލިޔެދެއްވާފައިވާ ގދ....

ކޮނޑޭގައިހުރި ބައެއް ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރި ކޮނޑޭގެ ބައެއް ބިންތަކުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ކޮނޑޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ބްރާންޗުގެ...

ޞަފްހާ 3 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ ލިޔުންތައް