މުޒައިން ނާޒިމް

މުޒައިން ނާޒިމް

ހުވަދޫ ތަރައްޤީ ކުރަން އެދޭނަމަ ރައީސް ޔާމީން އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވަންޖެހޭ: ޑރ. ޝަހީމް

ހުވަދޫ ތަރައްޤީ ކުރަން އެދޭނަމަ ރައީސް ޔާމީން އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވަންޖެހޭ: ޑރ. ޝަހީމް

ހުވަދު އަތޮޅު ތަރައްޤީ ކުރަން އެދޭ ނަމަ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގ މޭޓް ޑރ....

ހުވަދޫ ތަރައްޤީ ކުރަން އެދޭނަމަ ރައީސް ޔާމީން އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވަންޖެހޭ: ޑރ. ޝަހީމް

މިފްކޯ ”އާރުވައި2018“ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ޗެޕްޕިއަންކަން މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ހޯދައިފި

މިފްކޯ "އާރުވައި2018" ގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެޕްޕިއަންކަން މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ހޯދައިފި އެވެ. މިއަހަރު އަލަށް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދެ ޑިވިޝަން އަކަށް...

އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުން ކަންބޮޑުވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުވާ ޑޮލަރު މަދުވުުމުގެ ސަބަބުން: ޑރ. ޝަހީމް

އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުން ކަންބޮޑުވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުވާ ޑޮލަރު މަދުވުުމުގެ ސަބަބުން: ޑރ. ޝަހީމް

އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުން ކަންބޮޑު ވަނީ ރާއްޖެއިން އެ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ހަރަދުވާ ޑޮލަރު މަދުވުމުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. ޝަހީމް އަލީ...

އެމް.އޭ.އެމް ބިޒްނެސް ސްކޫލްގެ ކެމްޕަސްއެއް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ހުޅުވަނީ

އެމް.އޭ.އެމް ބިޒްނެސް ސްކޫލްގެ ކެމްޕަސްއެއް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ހުޅުވަނީ

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެމް.އޭ.އެމް) ބިޒްނެސް ސްކޫލްގެ ކެމްޕަސްއެއް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ހުޅުވުމަށް "ހޯޕް ޓުޝަން ސެންޓަރ" އާއީ އެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ސެޕްޓޭމްބަރ ގައި ހުޅުވިގެންދާ މިކެމްޕަސްގައި ވިޔަފާރީގެ ދައިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3ގެ ކޯސްތަކުން ފެށިގެން ޑިގްރީ ކޯސްތައް...

ޑރ. ޝަހީމްގެ ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލް ހުވަދޫއަށް!

ޑރ. ޝަހީމްގެ ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލް ހުވަދޫއަށް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުތަައް ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ފަށްޓަވައިފި އެވެ. ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 11 1 2 11

ފަހުގެ ލިޔުންތައް