ޚަބަރު

ކޫއްޑޫ އާއި ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރަން 55 މިލިއަން ރުފިޔާ

ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި، މިފްކޯގެ އެންމެ ބޮޑު މަސް ފެކްޓްރީ ހިންގާ، ގއ. ކޫއްޑޫ އާއި ކ. ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން 55 މިލިއަން ރުފިޔާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާރެހާއި ހުނަދޫވިލިގިލީގައި ރިސޯޓު ހަދަން ނިންމުމުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސަރުކާރުން އަލަށް ރިސޯޓު ހަދަން ނިންމި ރަށްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރު ބުރީ (ގއ)ގެ ދެ ރަށް ހިމެނާފައިވާތީ، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަމަށް މަރުހަބާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކައުންސިލްތަކަށް ދިން ބާރާމެދު ފުއާދު ޝައްކު، ޖަވާބު ދެއްވީ ރައީސް

ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ފާސްކުރި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް، މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ވެސް ހުރަސް އަޅުއްވާފާނެ ކަމާމެދު ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހައޮޑިގަލާ ރިސޯޓު ހަދަން ދުލެއް ނުކުރި، ދޫކުރީ ދޮންދީނިތަކަށް

ދޮންދީނިތަކަށް ހާއްސަވެފައިވާ ގދ. ހައޮޑިގަލާގައި ރިސޯޓު ހަދަން ދޫނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ރިސޯޓު ހަދަން އެ ރަށް ދޫނުކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރޭ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރިސޯޓު ހަދަން ހުވަދޫއިން ފަސް ރަށް ދޫކުރަން ނިންމައިފި

ރިސޯޓު ހަދަން ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށް ހިމަނައިފިއެވެ. އެ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރި (ގއ)ގެ ދެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 20 1 2 20

ފަހުގެ ލިޔުންތައް