ކުޅިވަރު

ގޫވަލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް މިފަހަރު މުޅި ހުވަދު އަތޮޅަށް!

ހުވަދު އަތޮޅު ވާދޫގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް "ގޫވަލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް" މިފަހަރު މުޅި ހުވަދު އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިމުބާރާތަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕޮލިސް ޓީމާއި ވާދަކޮށް ވިލިނގިޔަށް މޮޅެއް!

ހުވަދު އަތޮޅު ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ފުޓްސަލް ޓީމާއި ވާދަކޮށް، ހުވަދު އަތޮޅު ވިލިނގިލީ ފުޓްސަލް ކުލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ވިލިނގިލީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިލިނގިލީ ފުޓްސަލް ކުލަބް ބޮޑު ލަދަކާއިއެކު ބަލިވެއްޖެ

ހުވަދު އަތޮޅު ވިލިނގިލީ ފުޓްސަލް ޓީމް، ހުވަދު އަތޮޅު ނިލަންދޫ ފުޓްސަލް ޓީމާއިއެކު ކުޅެ ބޮޑު ލަދަކާއެކު ތަފާތު ބޮޑު ނަތިއްޖާއަކުން ބަލިވެއްޖެ. އިއްޔެ ހަވީރު ނިލަންދޫގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގެމަނަފުއްޓާއި ވާދަކޮށް ގައްދުއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް!

ހުވަދު އަތޮޅު ގެމެނަފުށީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމާއި ވާދަކޮށް ހުވަދު އަތޮޅު ގައްދޫ، ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފި. މިއަދު ހަވީރު ގެމަނަފުށީގައި ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މި މެޗް ގައްދޫ ކާމިޔާބުުކުރީ 3 ސެޓުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން މި 2 ޓީމް ގައްދޫގައި ކުޅުނު މެޗުން ގެމަނަފުށި ވަނީ 3-1 ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

3 އޮން 3 ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ.ވޯންޓެޑް ހޯދައިފި

"3 އޮން 3 ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2017" ގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އެފްސީ ހަބޭސްއާއި ވާދަކޮށް 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ވޯންޓެޑް ހޯދައިފިއެވެ. ގއ.ވިލިނގިލީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް