ފަހުގެ

ގެމަނަފުށީގައި ކުނި ނެގުމުގެ މުބާރާތެއް، ކުރީ ސަފުގައި އަންހެނުން

ހުވަދޫ އަތޮޅު ގެމަނަފުށި އަބަދުވެސް ހާއްސަ ވެފައިވަނީ، އެކުވެރި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ އެއްބައިވަންތަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވެސް އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭ ރަށެެށްގެ...


ކޮނޑޭ އިންޖީނުގޭ އިސް މުވައްޒަފަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގއ. ކޮނޑޭ އިންޖީނުގޭ އިސް މުވައްޒަފަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އިންޖީނުގޭ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރު މަގާމު ފުރުވަމުން ގެންދެވި މުހައްމަދު އަބްދުލް ހަކީމް (45އ)، ގއ. ކޮނޑޭ/...


މިއީ ވިލިނގިލީ ދަރިއެއް، ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނީ ވަރުގަދަ ކާމިޔާބީއެއް

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް އުފަން، މަޝްހޫރު ސްޕޯޓްސް ފިޒިކް، އަޒްނީން ރަޝާދު ރާއްޖެ ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިދީފިއެވެ. އަޒްނީން ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނީ...


މިފްކޯ ”އާރުވައި2018“ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ޗެޕްޕިއަންކަން މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ހޯދައިފި

މިފްކޯ "އާރުވައި2018" ގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެޕްޕިއަންކަން މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ހޯދައިފި އެވެ. މިއަހަރު އަލަށް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދެ ޑިވިޝަން އަކަށް...


ތިނަދޫ ކައުންސިލް ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހުވަދު އަތޮޅު ތިނަދޫ، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު(7)، ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު 10:30ގައި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ. އަދި ޕްރޮޕޯސަލް މި މަހުގެ 23 ވާ، އަންގާރަ ދުވަހު 10:30އަށް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ އަންގާފައެވެ. މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޔެވެ....


ތިނަދޫ ކައުންސިލް ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހުވަދު އަތޮޅު ތިނަދޫ، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު(7)، ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު 11:30ގައި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ.  އަދި ޕްރޮޕޯސަލް މި މަހުގެ 25 ވާ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:30އަށް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ އަންގާފައެވެ. މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޔެވެ. މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަނޭޅެނެއެވެ.


ގދ. ތިނަދޫ ފުލުހުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ގދ.ތިނަދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފައިވާ ވަނީ ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައި ތިބި ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު(6)، ގދ ތިނަދޫގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ފުލުހުންނާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި...


Middle Add
Middle Add

އަހަންނަގެ އަޑާ

ރަށްތަކުން

މީހުން

ރިޕޯޓް

Mobile

Middle Add

ފަހުގެ

މިއީ ވިލިނގިލީ ދަރިއެއް، ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނީ ވަރުގަދަ ކާމިޔާބީއެއް

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް އުފަން، މަޝްހޫރު ސްޕޯޓްސް ފިޒިކް، އަޒްނީން ރަޝާދު ރާއްޖެ ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިދީފިއެވެ. އަޒްނީން ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނީ...


މިފްކޯ ”އާރުވައި2018“ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ޗެޕްޕިއަންކަން މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ހޯދައިފި

މިފްކޯ "އާރުވައި2018" ގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެޕްޕިއަންކަން މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ހޯދައިފި އެވެ. މިއަހަރު އަލަށް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދެ ޑިވިޝަން އަކަށް...


ތިނަދޫ ކައުންސިލް ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހުވަދު އަތޮޅު ތިނަދޫ، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު(7)، ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު 10:30ގައި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ. އަދި ޕްރޮޕޯސަލް މި މަހުގެ 23 ވާ، އަންގާރަ ދުވަހު 10:30އަށް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ އަންގާފައެވެ. މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޔެވެ....


ތިނަދޫ ކައުންސިލް ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހުވަދު އަތޮޅު ތިނަދޫ، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު(7)، ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު 11:30ގައި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ.  އަދި ޕްރޮޕޯސަލް މި މަހުގެ 25 ވާ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:30އަށް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ އަންގާފައެވެ. މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޔެވެ. މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަނޭޅެނެއެވެ.


Middle Add

ރަށްތަކުން

އަހަންނަގެ އަޑާ

Middle Add

މީހުން