Tag: ރައީސް ނަޝީދު

އަތޮޅު ވެރިޔާއަށް ވަޒީރަކާ އެއްވަރު މުސާރައެއް ލިބެންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގެ ނަން “އަތޮޅު ވެރިޔާ”ގެ ނަމަކަށް ބަދަލުކޮށް، އެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވާ މީހާއަށް ވަޒީރަކާ އެއްވަރު މުސާރައެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވިިލިނގިލީ ކައުންސިލަކީ ހަރަކާތްތެރި ނަތީއްޖާ ނެރޭ ކައުންސިލެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލަކީ އެންމެ ހަރަކާތްތެރި އަދި ނަތީއްޖާ ނެރޭ އެއް ކައުންސިލް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް