Tag: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލްގެ 4 ކުލާސްރޫމް އިމާރާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ގއ. ނިލަންދޫ 4 ކުލާސްރޫމް އިމާރާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެޑުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ. އެޑުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލް ގެ 4 ކުލާސްރޫމް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް