Tag: ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް

”ގއ.އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ މުސްތާޤުބަލް ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ހަލާކުކޮށް ނުލާ“

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި 19 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޙިދުމަތް ކޮށްފައިވާ 2 ޓީޗަރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ގއ.ވިލިނގިލީ ކައިންސިލުން ކުއްވެރި ކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލް 4 ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ބަނދަރު މަސައްކަތް އަލުން ފެށީ ކައުންސިލަށް އެންގުމަކާއި ނުލާ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަކަށް ނޫން!

ގއ.ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އަލުން މަސައްކަތް ފެށީ، ކައުންސިލަށް އެންގުމަކާއި ނުލާ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް