Tag: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ވިލިނގިލީ އަލަށްއާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ގއ. ވިލިގިލީގެ އަލަށްއާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސާރވޭ އަދި ޑިޒައިން ހަދައިދޭނެ ފަރާތެެއް ހޯދުމަށް އެންވައިރޮމެންޓް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާން ކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް