Tag: ފުއާދު

ކައުންސިލްތަކަށް ދިން ބާރާމެދު ފުއާދު ޝައްކު، ޖަވާބު ދެއްވީ ރައީސް

ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ފާސްކުރި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް، މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ވެސް ހުރަސް އަޅުއްވާފާނެ ކަމާމެދު ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް