Tag: ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2020

ހުވަދޫގެ އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓް ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް

ހުވަދު އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ތިނަދޫއަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ވާދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމުގެ ބިންގާ، ސަރުކާރުތަކުން ރަށަށް ވަނީ އިހުމާލުވެފައި“

ގދ. އަތޮޅު ވާދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމުގެ ބިންގާ ކަމަށާއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން އެ ރަށަށް އަޅާލާފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޒާހިރު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުވަދޫގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ މި ތިން ރަށުގައި

އަންނަ އަހަރު ހުވަދު އަތޮޅުގައި ބޮޑު މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ ގދ. ތިނަދު އާއި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގެ އިތުރުން ގދ. ގައްދޫގައި ކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުން ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަންނަ އަހަރު 556 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހުވަދޫގައި ހިންގާނެ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ހުވަދު އަތޮޅުގައި 556.8 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ބަޖެޓްކޮށްފިއެވެ. ހުވަދު އަތޮޅު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް