Tag: ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

”ގއ.އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ މުސްތާޤުބަލް ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ހަލާކުކޮށް ނުލާ“

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި 19 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޙިދުމަތް ކޮށްފައިވާ 2 ޓީޗަރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ގއ.ވިލިނގިލީ ކައިންސިލުން ކުއްވެރި ކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލް 4 ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް