Tag: ގދ.ގައްދޫ

ހުވަދޫގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ މި ތިން ރަށުގައި

އަންނަ އަހަރު ހުވަދު އަތޮޅުގައި ބޮޑު މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ ގދ. ތިނަދު އާއި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގެ އިތުރުން ގދ. ގައްދޫގައި ކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުން ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަންނަ އަހަރު 556 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހުވަދޫގައި ހިންގާނެ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ހުވަދު އަތޮޅުގައި 556.8 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގަން ބަޖެޓްކޮށްފިއެވެ. ހުވަދު އަތޮޅު ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށް، ”ރޫޅާލާނެ“ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ގދ.ގައްދޫ 3 ކައުންސިލަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް، އެކައުންސިލް "ރޫޅާލާނެ" ކަމުގެ އިންޒާރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ދީފި އެވެ. ކައުންސިލް ތަކުގެ ބެލެނެވެރި ފަރާތް ކަމުގައިވާ އެލްޖީއޭއިން ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް