Tag: ޑރ.ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު

ހުވަދޫ ތަރައްޤީ ކުރަން އެދޭނަމަ ރައީސް ޔާމީން އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވަންޖެހޭ: ޑރ. ޝަހީމް

ހުވަދު އަތޮޅު ތަރައްޤީ ކުރަން އެދޭ ނަމަ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޑރ. ޝަހީމްގެ ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލް ހުވަދޫއަށް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ކެމްޕެއިންގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުތަައް ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ފަށްޓަވައިފި އެވެ. ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް